เลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมและติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

823920นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง พร้อมทั้งติดตามเกี่ยวกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และความเสมอภาคทางการศึกษา โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศัย (กระจ่าง สิงหเสนี) โดยมี นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพป.กทม. นางราตรี ศรีไพรวรรณ ผอ.ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองให้การต้อนรับ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. – ข่าว / นิกร ยะวงศ์ และเครือข่าย ปชส.สพป.กทม.ภาพ (ดูภาพ)

Advertisements

รมช.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จ.เพชรบูรณ์

12697116_938664102896514_3143893761733342326_oพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำกินนอนแบบ สหศึกษา จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง ๘ กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกวิชาชีพที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยลงมือปฏิบัติจริง มีการฝึกทักษะ มีนิสัยรักการทำงาน พึ่งพาตนเองสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รมช.ศธ. กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  จ.เพชรบูรณ์ ในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในสถานที่และสภาพจริง เพื่อความเป็นธรรมในสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ(อ่านต่อ)

รมช.ศธ.พร้อมด้วยคณะจากสพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต

IMG_9268นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะทำงานของ สพฐ.เดินทาง ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิส ซึ่งเป็นสนามการสอบโอเน็ตระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558โดยในช่วงเช้านพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการได้เข้ารับฟังผลการดำเนินงานการจัดการสอบโอเน็ตและแนวทางการจัดการสอบโอเน็ตจากรศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)(อ่านต่อ)

สพฐ. จัดงานใหญ่ “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65” น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

12622204_932037066892551_5089879773362025431_oสพฐ. จัดงานใหญ่ “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอเชิญชมความสามารถของนักเรียนไทยในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ภายในงานมีการนำผลงานทุกด้านของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคจากทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ มาประกวดแข่งขัน เพื่อชิงชัย ในระดับประเทศ รวมทั้งการจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าฝีมือนักเรียนทั่วประเทศ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(อ่านต่อ)

สพฐ.จัดถ่ายทอดสด การชี้แจงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘

12640245_931496050279986_3441960018818284308_oสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดการถ่ายทอดสดเพื่อชี้แจงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)โดยในการชี้แจงในช่่วงแรกมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกาษาธิการ เป็นผู้ชี้แจง จากนั้นนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้องชี้แจงตอบคำถาม(ดูภาพ)ดูคลิปย้อนหลัง 

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การชี้แจงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘

818262ท่านสามารถ ชมการถ่ายทอดสดได้ที่ลิงค์นี้ http://210.246.188.59/live กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ณ. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
กำรรับชมกำรถ่ำยทอดสด 2 ช่องทำง ดังนี้
1. รับชมผ่านรายการโทรทัศน์ ETV
1.1 จำนดำวเทียมระบบ Ku-Band
 True Visions ช่อง 180 หรือ 64  GMMZ ช่อง 332 (กล่อง HD)
 DTV ช่อง 64 และ 252  Sunbox ช่อง 112
 PSI รุ่น 2TV, OK, HDKU ช่อง 110  Samart ช่อง 46
1.2 เคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ
1.3 http://www.etvthai.tv/
1.4 ระบบ IPTV (Internet Protocol Television)
1.5 Application etvthai บนระบบปฏิบัติกำร Android
2. รับชมทางอินเตอร์เน็ต ทำงช่องทำงดังนี้
www.obec.go.th
www.obectv.tv
www.etvthai.tv/stream/home.aspx

กิจกรรมการศึกษา