รมช.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จ.เพชรบูรณ์

12697116_938664102896514_3143893761733342326_oพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำกินนอนแบบ สหศึกษา จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง ๘ กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกวิชาชีพที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยลงมือปฏิบัติจริง มีการฝึกทักษะ มีนิสัยรักการทำงาน พึ่งพาตนเองสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รมช.ศธ. กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  จ.เพชรบูรณ์ ในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในสถานที่และสภาพจริง เพื่อความเป็นธรรมในสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ(อ่านต่อ)

Advertisements

รมช.ศธ.พร้อมด้วยคณะจากสพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต

IMG_9268นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะทำงานของ สพฐ.เดินทาง ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิส ซึ่งเป็นสนามการสอบโอเน็ตระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558โดยในช่วงเช้านพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการได้เข้ารับฟังผลการดำเนินงานการจัดการสอบโอเน็ตและแนวทางการจัดการสอบโอเน็ตจากรศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)(อ่านต่อ)

สพฐ. จัดงานใหญ่ “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65” น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

12622204_932037066892551_5089879773362025431_oสพฐ. จัดงานใหญ่ “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอเชิญชมความสามารถของนักเรียนไทยในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ภายในงานมีการนำผลงานทุกด้านของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคจากทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ มาประกวดแข่งขัน เพื่อชิงชัย ในระดับประเทศ รวมทั้งการจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าฝีมือนักเรียนทั่วประเทศ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(อ่านต่อ)

สพฐ.จัดถ่ายทอดสด การชี้แจงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘

12640245_931496050279986_3441960018818284308_oสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดการถ่ายทอดสดเพื่อชี้แจงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)โดยในการชี้แจงในช่่วงแรกมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกาษาธิการ เป็นผู้ชี้แจง จากนั้นนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้องชี้แจงตอบคำถาม(ดูภาพ)ดูคลิปย้อนหลัง 

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การชี้แจงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘

818262ท่านสามารถ ชมการถ่ายทอดสดได้ที่ลิงค์นี้ http://210.246.188.59/live กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ณ. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
กำรรับชมกำรถ่ำยทอดสด 2 ช่องทำง ดังนี้
1. รับชมผ่านรายการโทรทัศน์ ETV
1.1 จำนดำวเทียมระบบ Ku-Band
 True Visions ช่อง 180 หรือ 64  GMMZ ช่อง 332 (กล่อง HD)
 DTV ช่อง 64 และ 252  Sunbox ช่อง 112
 PSI รุ่น 2TV, OK, HDKU ช่อง 110  Samart ช่อง 46
1.2 เคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ
1.3 http://www.etvthai.tv/
1.4 ระบบ IPTV (Internet Protocol Television)
1.5 Application etvthai บนระบบปฏิบัติกำร Android
2. รับชมทางอินเตอร์เน็ต ทำงช่องทำงดังนี้
www.obec.go.th
www.obectv.tv
www.etvthai.tv/stream/home.aspx

สพฐ. จับมือ กศน. สอศ. และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน MOU การส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาแล้วไม่เรียนต่อ

12637334_502508949909750_1062418643_oพันเอก รัตนะโชติ อ่างทอง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการเปิดงาน MOU การส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาแล้วไม่เรียนต่อ ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดย นายสุรพงษ์ จําจด เลขาธิการ กศน. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดย นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ เลขาธิการ สอศ. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาแล้วไม่เรียนต่อ พร้อมกันนี้มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สพฐ. (อ่านต่อ)

กิจกรรมการศึกษา