สพฐ. รับมอบทุนการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม จากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบให้กับตัวแทนสถานศึกษาในโครงการ ฯ ได้แก่ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ และโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก เกิดขึ้นจากโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ในหลักการสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันจัดการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา แผนการเรียนอาชีพ ในสถานศึกษาประเภทสามัญ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกสะดวกซื้อ ระบบทวิภาคี โดยบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน และจัดสรรเงินเบี้ยเลี้ยง ระหว่างฝึกอาชีพตลอดหลักสูตรเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยได้มีการบันทึกข้อตกลงครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2556 ซึ่งบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบภารกิจให้สำนักความร่วมมือของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สรรหา พิจารณา คัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยการดำเนินงานระยะแรก ได้ริเริ่มกับสถานศึกษาขนาดเล็ก และได้ดำเนินการสานต่อขยายผลเรื่อยมา จนกระทั่งปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 45 โรงเรียน และมีนักเรียนในระบบ จำนวน 1,747 คน

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำหรับการดำเนินโครงการนี้ ต้องชื่นชมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มองการณ์ไกลในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และให้ความสำคัญด้านการศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง และมีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครองอีกทางหนึ่ง เมื่อดูจากผลสรุปโครงการร่วมกันทั้งสองฝ่ายพบว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ด้านสมรรถนะอาชีพของผู้เรียน และความพึงพอใจของสถานประกอบการ นับได้ว่าเป็นการบูรณาการด้านการจัดการศึกษาร่วมกันที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

สำหรับการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโครงการนั้น เป็นการเตรียมผู้เรียนให้เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพในสายงานธุรกิจค้าปลีก โดยผู้เรียนในโครงการฯ จะเรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติควบคู่กัน และมีรายได้จากการฝึกงาน เมื่อจบการศึกษาสามารถเข้าทำงานที่ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น และบริษัทในเครือ หรือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับที่สูงขึ้น โดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 45 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม จังหวัดสระบุรี โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต จังหวัดพังงา โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดรางบัว จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนราชดำริ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนนนทรีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดพุทธบูชา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนแจงร้อนวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสุวรรณนารามวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนวัดอินทาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จังหวัดชลบุรี โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จังหวัดกระบี่ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเจริญราษฎร์ จังหวัดแพร่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทรคุณ) จังหวัดสมุทรสาคร และโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบให้กับตัวแทนสถานศึกษาในโครงการ ฯ ได้แก่ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ และโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก เกิดขึ้นจากโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ในหลักการสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันจัดการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา แผนการเรียนอาชีพ ในสถานศึกษาประเภทสามัญ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกสะดวกซื้อ ระบบทวิภาคี โดยบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน และจัดสรรเงินเบี้ยเลี้ยง ระหว่างฝึกอาชีพตลอดหลักสูตรเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยได้มีการบันทึกข้อตกลงครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2556 ซึ่งบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบภารกิจให้สำนักความร่วมมือของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สรรหา พิจารณา คัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยการดำเนินงานระยะแรก ได้ริเริ่มกับสถานศึกษาขนาดเล็ก และได้ดำเนินการสานต่อขยายผลเรื่อยมา จนกระทั่งปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 45 โรงเรียน และมีนักเรียนในระบบ จำนวน 1,747 คน

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำหรับการดำเนินโครงการนี้ ต้องชื่นชมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มองการณ์ไกลในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และให้ความสำคัญด้านการศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง และมีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครองอีกทางหนึ่ง เมื่อดูจากผลสรุปโครงการร่วมกันทั้งสองฝ่ายพบว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทั้งในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ด้านสมรรถนะอาชีพของผู้เรียน และความพึงพอใจของสถานประกอบการ นับได้ว่าเป็นการบูรณาการด้านการจัดการศึกษาร่วมกันที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

สำหรับการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโครงการนั้น เป็นการเตรียมผู้เรียนให้เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพในสายงานธุรกิจค้าปลีก โดยผู้เรียนในโครงการฯ จะเรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติควบคู่กัน และมีรายได้จากการฝึกงาน เมื่อจบการศึกษาสามารถเข้าทำงานที่ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น และบริษัทในเครือ หรือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับที่สูงขึ้น โดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 45 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม จังหวัดสระบุรี โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต จังหวัดพังงา โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดรางบัว จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนราชดำริ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนนนทรีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดพุทธบูชา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนแจงร้อนวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสุวรรณนารามวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนวัดอินทาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จังหวัดชลบุรี โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จังหวัดกระบี่ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเจริญราษฎร์ จังหวัดแพร่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทรคุณ) จังหวัดสมุทรสาคร และโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s