รมว.ศธ. เปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ประจำปี 2561 (PISA 2018)

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ประจำปี 2561 (PISA 2018) พร้อมบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมบางกอก พาเลซ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร.
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการจัดการศึกษาในการเตรียมเยาวชนให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิต ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 70 ประเทศ เนื่องจาก OECD ถือว่าศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต ต้องประกอบด้วย ความสามารถด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) จึงได้กำหนดเป็นกรอบการประเมินหลักของ PISA ซึ่งทำการประเมินครั้งแรกในปี 2543 (ปี ค.ศ. 2000) และทำการประเมินต่อเนื่อง 3 ปีต่อครั้ง ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2561 นี้ จะมีการประเมินอีกครั้ง ดังนั้น ศูนย์ PISA สพฐ. จึงจัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ประจำปี 2561 (PISA 2018) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ระดับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของผลการประเมิน PISA ที่มีต่อประเทศ.
ทั้งนี้ การประชุมจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 โดยมี นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ผู้บริหารจากส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนเป้าหมายเฉพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และนักวิชาการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 330 คน เข้าร่วมการประชุม อีกทั้งมีการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s