สกอ. จับมือ สพฐ. ส่งมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาการศึกษาพื้นฐาน

24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิจิตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางสุกัญญา งามบรรจง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงนาม อ่านเพิ่มเติม สกอ. จับมือ สพฐ. ส่งมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาการศึกษาพื้นฐาน