สพฐ.ส่งตัว นร.ภาคใต้เข้าเรียน รร.อุปถัมภ์ โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) เข้าสู่โรงเรียนอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

สพฐ.ส่งตัว นร.ภาคใต้เข้าเรียน รร.อุปถัมภ์
20 พฤษภาคม 2561 นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.)
เป็นประธานในพิธีส่งตัวนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) เข้าสู่โรงเรียนอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561ณ โรงแรม The Royal Gems Golf Resort จ.นครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันบนพื้นฐานความต้องการของผู้เรียน โดยโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) เป็นอีกโครงการหนึ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน โดยเฉพาะความเป็นพลเมืองที่ดีมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิต
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนให้กับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดได้เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนอุปถัมภ์
ทั้งยังเป็นการสร้างความพร้อม และศักยภาพทางวิชาการให้นักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมถึงการสร้างโอกาสการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นไทยในสังคมที่มีความหลากหลาย และยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยในปีการศึกษา 2561 สพฐ. ได้มอบหมายให้ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ เขต 16 ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา 4 อำเภอ คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมโครงการโดยกำหนดเป้าหมายรับนักเรียน จำนวน 300 คน ซึ่งเป็นนักเรียนเดิมปีการศึกษา 2560 จำนวน 146 คน
เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2561 แบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 71 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 75 คน รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีการสอบเข้าร่วมโครงการ จำนวน 154 คน แบ่งเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 104 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 25 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 25 คน ขณะที่ในปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนอุปถัมภ์ที่ประสงค์เข้าร่วม จำนวน 54 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล จำนวน 29 โรงเรียน และโรงเรียนในภูมิภาค จำนวน 25 โรงเรียน และนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561 ได้รับการอุปการะเป็นนักเรียนของโรงเรียนอุปถัมภ์และเริ่มเข้าเรียนวันแรกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
“ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่รับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปอยู่ในความดูแลของสถานศึกษา ท่านเปรียบเสมือนพ่อแม่ที่ให้ความรักความอบอุ่นแก่นักเรียนที่เดินทางจากบ้านมาไกล ขอให้ลูกๆ นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มีค่านี้ให้มากที่สุด ขอบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ และสิ่งศักดิ์ที่ทุกท่านนับถือ จงดลบันดาลให้ลูกๆ นักเรียนประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ และเดินทางไปโรงเรียนอุปถัมภ์ด้วยความปลอดภัย” ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s