สพฐ. ประชุมรายงานความก้าวหน้า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Guideline- Checklist)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมรายงานความก้าวหน้า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Guideline- Checklist) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภรรณ เรืองผกา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมเบลล่าบี กรุงเทพมหานคร.
โดยมีการชี้แจงผลการดำเนินงานดังนี้.
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กรอบ หลักการ แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค โดยมีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1789/2560 สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 194/2561 สั่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 .
2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบ Partnership School ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางที่เป็นข้อเสนอของผู้ให้การสนับสนุน รูปแบบการสนับสนุน Public School โครงการการบริหารงานในส่วนกลาง (Task Force) บทบาทของผู้ให้การสนับสนุน (Sponsor) ขอบเขตการดำเนินโครงการและแนวทางการคัดเลือกโรงเรียน พร้อมด้วยกลไกการดำเนินงานและการสนับสนุนในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ควรตั้งคณะทำงาน Task Force ขึ้นมาภายในกระทรวงเพื่อมาดำเนินการโครงการ Partnership school โดยเฉพาะ และเห็นควรตั้งคณะทำงานดำเนินการ โดยมีนายมีชัย วีระไวทยะ เป็นประธาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการ และกรรมการที่มาจากผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน .
3. การประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบ Partnership School ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา 4 คณะ เพื่อจัดทำ Action Plan TOR ประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผลและวิจัย พร้อมทั้งตั้งชื่อภาษาไทยของโครงการ.
4. การประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบ Partnership School ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่สำคัญ ได้แก่ รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร่างข้อตกลงความร่วมมือ แผนการประชาสัมพันธ์ อีกทั้งองค์ประกอบและจำนวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 4 ชุด คณะทำงาน Task force และมีมติให้ชื่อภาษาไทยว่า “โรงเรียนร่วมพัฒนา”.
5. การประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบ Public School ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่สำคัญ ได้แก่ ร่างข้อตกลงความร่วมมือเห็นชอบในหลักการและมอบฝ่ายเลขานุการนำประเด็นข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เสนอรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 โรงเรียน โดยมีผู้สนับสนุน ได้แก่ Mitphol ThaiBev True CPAll PTT ปตท.สผ และกลุ่มสยามพรีเสริฟฟู้ดส์ กำหนดวันประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คือ ในวันที่ 30 เมษายน 2561 และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Guideline – Checklist) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและมอบฝ่ายเลขานุการนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุงต่อไป .
โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเบลล่าบี กรุงเทพ ซึ่งโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School จะมีพิธีลงนามความร่วมมือโดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) เป็นประธาน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

หยก ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s