สพฐ. ประชุมรายงานความก้าวหน้า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Guideline- Checklist)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมรายงานความก้าวหน้า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Guideline- Checklist) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภรรณ เรืองผกา และผู้ที่ อ่านเพิ่มเติม สพฐ. ประชุมรายงานความก้าวหน้า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Guideline- Checklist)