นักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม “จิตอาสา”

ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 35 คน ซึ่งเป็นนักเรียนจากชุมนุมจิตอาสายุวกาชาด ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่ได้รวมตัวกันทำกิจกรรมจิตอาสาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้กำหนดให้มีกิจกรรม Super big cleaning day เข็นรถผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ และดนตรีสร้างสุข ณ โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยนักเรียนทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย การช่วยเหลืองานภายในโรงพยาบาล จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม ส่งผลให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต และมีความรู้รักสามัคคีตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันจะเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จและมีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
รุณฤดี ข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s