ต้นกล้าจิตอาสา โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน ส่งเสริม “การให้” ที่ดี

ดร.นันท์ปภัทร์ บรรณ์ติเจริญโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนจิตอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการต้นกล้าจิตอาสา เพื่อส่งเสริมและรักษาสุขภาพของผู้สูงวัยในชุมชน ด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมจำนวน 15 คน ลงพื้นที่ในชุมชนช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 เพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงวัยในด้านต่าง ๆ เช่น การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต โภชนาการ พร้อมทั้งร่วมกันให้ความช่วยเหลือดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงวัย ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องผ่านกระบวนการอบรมให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในปัญหาสุขภาพ การดูแลสุขภาพ โภชนาการสำหรับผู้สูงวัย การส่งเสริมสุขภาพจิต การนวดฝ่าเท้าผ่อนคลาย จากโรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพตำบลโพนสูง โดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแล้ว ยังได้เรียนรู้ถึง “การให้” ที่ดี ส่งผลให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สืบทอดเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามคงอยู่คู่กับชุมชนแห่งนี้อย่างยั่งยืน สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน อสม.ในชุมชนบ้านดอนเชียงยืน และบ้านดอนเจริญ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
รุณฤดีข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s