นักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม “จิตอาสา”

ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 35 คน ซึ่งเป็นนักเรียนจากชุมนุมจิตอาสายุวกาชาด ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สังกัด อ่านเพิ่มเติม นักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย คิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม “จิตอาสา”

ต้นกล้าจิตอาสา โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน ส่งเสริม “การให้” ที่ดี

ดร.นันท์ปภัทร์ บรรณ์ติเจริญโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนจิตอาสา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการต้นกล้าจิตอาสา เพื่อส่งเสริมและรักษาสุขภาพของผู้สูงวัยใน อ่านเพิ่มเติม ต้นกล้าจิตอาสา โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน ส่งเสริม “การให้” ที่ดี