สพฐ. ส่งผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสนามสอบรับนักเรียน ม.4

1 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนวันสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
นางสุกัญญา งามบรรจง กล่าวว่า ได้รับรายงานตัวเลขของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในกรุงเทพมหานคร 58 แห่ง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีที่นั่งสามารถรับได้ 26,782 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษา อ่านเพิ่มเติม สพฐ. ส่งผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสนามสอบรับนักเรียน ม.4

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561

31 มีนาคม 2561 นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561 ในวันสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี
นางสาวอุษณีย์ กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบว่า แผนการรับนักเรียนปีนี้มุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนต้องมีที่ศึกษาเล่าเรียน การเปิดรับนักเรียนต้องมีความโปร่งใส ซึ่งการศึกษาในแต่ละโรงเรียนต้องมีคุณภาพเท่าเทียม ไม่จำกัดแค่โรงเรียนดี โรงเรียนดังเท่านั้น และต้องสามารถตอบข้อซักถามของผู้ปกครองนักเรียนได้ และเบื้องต้นพบว่าภาพรวมการรับนักเรียนปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สพฐ. แบ่งสายผู้บริหารตรวจสนามสอบรับนักเรียน ม.1

31 มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งสายผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การรับนักเรียนวันสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 โดย นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ และโรงเรียนหอวัง  อ่านเพิ่มเติม สพฐ. แบ่งสายผู้บริหารตรวจสนามสอบรับนักเรียน ม.1