สพฐ.ได้จัดโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ฝึกวินัยความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา รวมทั้งได้ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง หารายได้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าของการศึกษาและการมีงานทำ โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วไป นักเรียนยากจน ด้อยโอกาสและพิการ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง รวมทั้งสิ้น 250 คน ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ รวม 16 แห่ง ได้แก่ สพฐ. กองบัญชาการตำรวจนครบาล หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ สำนักราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กรมการพัฒนาชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมอบหมายงานให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น การพิมพ์เอกสาร ช่วยจัดการประชุม/จัดอบรม งานประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมหนังสือห้องสมุด เป็นต้น โดยเริ่มปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 ซึ่งนักเรียนจะมีรายได้รวมประมาณ 4,800 บาทต่อคน จากการประเมินโครงการที่ผ่านมาสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s