รมช.ศธ แถลงข่าวการเดินทางไปศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคารสพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการเดินทางไปศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการทุนการศึกษานี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เข้าศึกษาต่อชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ณ สถาบัน National Institute of Technology (KOSEN) ของญี่ปุ่น จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานรัฐบาล
นายแพทย์อุดม คชินทร กล่าวว่า เนื่องจากที่ประเทศไทยได้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่กำลังจะพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0 จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมกำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความสามารถด้านทฤษฎีควบคู่กับความสามารถด้านปฏิบัติการในอุตสาหกรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับสถาบัน National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และตั้งกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษา อีกทั้งยังจัดการเรียนการสอนที่เน้นด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ทำการคัดเลือกนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ หรือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน National Institute of Technology (KOSEN) ของญี่ปุ่น เพื่อรับทุนการศึกษาและเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
โดยในการเดินทางไปศึกษาต่อครั้งนี้ มีคณะนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ ที่เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Ibaraki College ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 ราย ได้แก่ เด็กหญิงกมลภัทร อินต๊ะวงศ์ เด็กหญิงสุนันทา จุ้ยจงรักษ์ และ เด็กชายพชร ใจอินทร์ และเดินทางไปศึกษาต่อ ณ Japan Student Services Organization (JASSO) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 ราย ได้แก่ เด็กชายพิชญุตม์ ทับกะแดะ เด็กชายปุณกฤษ วงศ์พินิตกฤต เด็กชายณัฐวัตร มังคละคีรี เด็กหญิงข้องเทพิน มีแก้ว เด็กหญิงสุพรรณษา กัญยะมาสา เด็กชายธนากร ภูมิสุทธาผล เด็กหญิงธัญยธรณ์ เติมศรีวรานนท์ และเด็กหญิงนันท์นภัส นิลรัตน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s