สพฐ. ร่วมเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2561 โดยมี ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
.โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันร่วมดำเนินการกับภาคีเครือข่ายรวม 12 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และเครือเจริญโภคภัณฑ์ /ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดโครงการฯ นี้ขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงาน ตามเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเยาวชน ให้มีความตระหนัก ความรู้ ทักษะ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้ง เสริมสร้างให้ครู มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รวมถึงนำไปต่อยอด ขยายผล ในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ได้อย่างเข้มแข็ง โดยมีกลไกการพัฒนาที่สำคัญ คือ การปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ผ่านกิจกรรมค่าย แบบ Active learning ที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยตรงจากแหล่งศึกษาธรรมชาติในท้องถิ่น
.ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำหรับความก้าวหน้าของโครงการฯ ปี 2561 ได้เพิ่มศูนย์การเรียนรู้อีก 2 ศูนย์ จาก 29 ศูนย์ รวมเป็น 31 ศูนย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ศูนย์ โดยมีกรมป่าไม้ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นผู้ประสานงาน และในพื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 1 ศูนย์ โดยมีกรมอุทยานแห่งชาติฯ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น่าน เขต 1 เป็นผู้ประสานงาน นอกจากนี้ ได้เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้อีก 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรม “เรียนรู้ภาษาไทยกันเถอะ” เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการเปล่งเสียงอักษร “ร” และ อักษร “ล” 2) กิจกรรม “สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” ตามพระราชดำริ เพื่อนำไปต่อยอดสู่โรงเรียนในการจัดสร้างห้องสมุดพรรณไม้ และ 3) กิจกรรม “Waste to Forest” เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะด้วยวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในส่วนของกำหนดการจัดค่ายทั้ง 31 ศูนย์ อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรม ค่ายละ 3 วัน ศูนย์ละ 4 รุ่น สำหรับค่ายแรกประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบ ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีนักเรียนเข้าร่วมทั้ง 4 รุ่น จำนวน 240 คน และครู จำนวน 40 คน ทั้งนี้ เป้าหมายการจัดค่ายฯ ทั่วประเทศ จะมีนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5) ได้รับการพัฒนามากกว่า 7,440 คน ครู 1,240 คน และมีโรงเรียนได้นำกิจกรรมไปต่อยอดพัฒนา มากกว่า 500 โรงเรียน.
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาตามโครงการฯ ไปแล้วมากกว่า 20,000 คน โดยมีความรู้ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดี ตามเป้าประสงค์ของโครงการฯ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดสู่ชุมชน อยู่ในระดับดีมาก พร้อมทั้ง มีการพัฒนาครู และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความพร้อมในการต่อยอดขยายผลในวงกว้าง ดังเช่น การต่อยอดขยายผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2 ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งนำหลักสูตรค่ายฯ มาบูรณาการกับ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ขับเคลื่อนกลุ่มโรงเรียน ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ซึ่งโดยภาพรวมกล่าวได้ว่า โครงการฯ ประสบผลสำเร็จอย่างมาก
.“ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่คณะทำงานโครงการฯ ได้น้อมนำเป็นแนวทางขับเคลื่อนงานมาโดยตลอด พร้อมทั้ง ความร่วมมือ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และทุ่มเทเสียสละ จากทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะร่วมกันบูรณาการงานและสนับสนุนโรงเรียนที่ต่อยอดขยายผลให้เข้มแข็งมากขึ้น ขยายเครือข่ายในวงกว้าง และใช้หลักการมีส่วนร่วมในทุกระดับ รวมถึงส่งเสริมการขยายผลจากห้องเรียนสู่ชุมชน ให้สอดคล้องตามความต้องการและบริบทท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาพความสำเร็จ และประโยชน์คุณูปการต่อเด็กและเยาวชน ในระยะยาว มีความก้าวหน้าสู่ความยั่งยืน ตามเจตนารมณ์สูงสุดของโครงการฯ สืบไป” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s