เลขา กพฐ. ฝากครูปลูกฝังคุณธรรมสู่สถานศึกษา เป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน

โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมสร้างโรงเรียนคุณธรรม นำสู่คุณภาพการศึกษา พัฒนาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี สร้างวิถีรักการทำงาน สืบสานความมั่นคงต่อสถาบัน สร้างสรรค์ไทยนิยม สู่สถานศึกษา

ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย “สร้างโรงเรียนคุณธรรม นำสู่คุณภาพการศึกษา พัฒนาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี สร้างวิถีรักการทำงาน สืบสานความมั่นคงต่อสถาบัน สร้างสรรค์ไทยนิยม” แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,700 คน เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ให้เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของอาชีพครู ในการสร้างสรรค์คุณธรรมในโรงเรียน และเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง พร้อมมอบโล่แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนด้านการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก

ด้าน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาพสังคมปัจจุบัน แม้นกระทั่งในโรงเรียน ตามที่เป็นข่าวอยู่หลายเรื่อง แม้นกระทั่งความขัดแย้งระหว่างเด็กกับเด็ก เหตุการณ์ที่เราไม่พึ่งประสงค์ที่ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก ขณะนี้ในสังคมของเราเกิดขึ้นทุกวัน บางเรื่องก็ที่จะพอแก้ไขได้ บางครั้งก็รุนแรงจนสังคมรับไม่ได้ เราทราบดีว่า สังคมเราเริ่มเป็นห่วงว่าการศึกษาจะมาช่วยมาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) ได้เชิญหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็ก องค์กรที่เสริมสร้างคุณธรรมดังกล่าว มาพูดคุยกันในการป้องกับและแก้ไขปัญหา หลายวิธีการที่คิดไว้นั้นจะใช้ในระยะเร่งด่วน แต่ข้อเท็จจริงเราต้องการระยะยาว เราต้องเปลี่ยนจากภายใน คือ ตัวของครูอาจารย์และตัวเด็ก สำหรับโครงการโรงเรียนคุณธรรมในวันนี้ ทำให้เห็นว่าประเทศไทยเรามีทางออก ในเรื่องที่จะแก้ไขให้สังคมของเราดีขึ้น ทั้งสังคมในโรงเรียนและสังคมนอกโรงเรียน ผมเห็นว่าหลักการของโรงเรียนคุณธรรมทั้ง 6 ข้อ เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเด็ก ถึง 10 ล้านคน ผ่านครู 4 แสนกว่าคน เราต้องนำเรื่องนี้เข้าไปสู่โรงเรียนให้มากที่สุดและเร็วที่สุด คิดว่าในปีงบประมาณ 25ุ61 เราจะพยายามให้องค์ความรู้กับผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ทั้งในห้องประชุมและในระบบทางไกล อย่างน้อยให้เข้าใจหลักการโรงเรียนคุณธรรมก่อน ให้ตัดสินใจเข้าร่วมถ้าสนใจจะทำ สพฐ. ยินดีที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการสร้างทักษะชีวิต สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง”

สำหรับรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรม ที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน(กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู กลุ่มนักเรียน) รับรู้และยอมรับความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ดีขึ้น มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และร่วมกันส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยใช้หลักคุณธรรม 3 ประการคือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตอาสา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศความร่วมมือและพฤติกรรมของนักเรียนในทางบวก รวมถึงส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การเรียนต่อ อัตราการออกกลางคันและคุณธรรมจริยธรรม
/////////////////////////////////////////////////////////////////

วรางคณา อนันตะ /ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ศธจ.พิษณุโลก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s