สพฐ. จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน

วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายสินชัย เทียนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการ “ส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ที่ 5 เรื่องการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพัฒนาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเป็นผู้วางรากฐานทางการศึกษาให้ถูกต้อง และมีคุณธรรม ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างพื้นฐานความรู้การจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วภายหลังการบริโภคอย่างเหมาะสม รวมถึงการเชื่อมโยงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ บรรจุภัณฑ์และขยะ ทั้งในแง่วัตถุดิบจนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ภายใต้แนวคิด “บรรจุภัณฑ์เป็นวัตถุดิบ” โดยมุ่งเน้นประยุกต์ใช้หลัก 3Rs เพื่อลดปัญหาขยะ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความรู้ด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วภายหลังการบริโภคอย่างถูกต้องเหมาะสม ลงในสาระการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วภายหลังการบริโภค ซึ่งจะเป็นกำลังในการวางรากฐานการศึกษาสู่เป้าหมายในการสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน และยังพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้านสื่อสารการสอน และวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนในส่วนที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และสามารถต่อยอดออกไปในอนาคตได้
อนึ่ง ในการจัดงานครั้งนี้ มีโรงเรียนต้นแบบเข้าร่วม 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าเกด (ดิษ วิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการเขต 1 และโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการของสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม นำเสนอเกี่ยวกับการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วภายหลังการบริโภค เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้รูปแบบกิจกรรมการดำเนินงานสู่โรงเรียนอื่น เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนและนำรูปแบบกิจกรรมไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s