สพฐ.จัดประชุมทำแผนการเรียนรู้ DLTV ระดับ ม.ต้น ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้สอดคล้องกับหลักสูตร พ.ศ. 2560 โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากมูลนิธิทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโรงเรียนวังไกลกังวล รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและศึกษานิเทศก์ ครู และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 212 คน ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชากล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความ เชี่ยวชาญ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวังไกลกังวล ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และโรงเรียนมัธยมศึกษา ร่วมจัดทำแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อช่วยลดปัญหาของโรงเรียน ทำให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
โดยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำมาใช้เป็นมาตรฐานการเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นกระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจน สื่อ และอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการจัดการเรียนการสอน เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่าง และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพให้กับประชาชนทุกคน อันเป็นการดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สนองพระราชดำริ ในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทย ให้เจริญก้าวหน้า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา และช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ การประชุมฯจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ การมอบนโยบายการยกระดับคุณภาพเพื่อลดความเหลื่อมทางการศึกษา และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. การบรรยาย “แนวทาง และรูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” โดย นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ เลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) นางสุกัญญา งามบรรจง ที่ปรึกษา สพฐ. และดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน การบรรยาย “หลักสูตรและมาตรฐานตัวชี้วัดรายวิชาที่ปรับปรุงใหม่ ของสสวท.” โดยวิทยากรจาก สสวท. รวมถึงการแบ่งกลุ่มจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และสรุปอภิปรายผลการนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ฯ อีกด้วย
หยก ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s