สพฐ. เปิดโครงการประชุมหน่วยพัฒนาผู้เสนอ ณ ห้องเรสซิเดนท์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการประชุมหน่วยพัฒนาผู้เสนอหลักสูตรตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร” เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และผลการประเมินของครูต่อหน่วยพัฒนา และแนวทางการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีผู้เสนอหลักสูตรตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รวมถึงข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องเรสซิเดนท์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เกิดขึ้นจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบายกำหนดกรอบวงเงินให้ครูรายบุคคล เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจำเป็นของครูรายบุคคล คนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ต่อคน/ต่อปี โดยเป็นค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยง โดยเลือกการพัฒนาจากกิจกรรมหรือโครงการที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา
จากนโยบายดังกล่าว สพฐ. จึงได้ดำเนินการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาหรือบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น นำเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำเสนอหลักสูตรให้สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ทำการรับรอง และประชาสัมพันธ์ให้ครูได้เลือกหลักสูตรเพื่อพัฒนาตนเองตามความต้องการ ความจำเป็น รายบุคคล โดยจะดำเนินการจัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา เพื่อให้ครูสามารถเลือกอบรมตามความต้องการ และหน่วยงานส่วนกลางสามารถบริหารจัดการจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นค่าลงทะเบียนให้กับครูที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และสามารถทราบความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูในภาพรวมได้

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า จากข้อมูลระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (Training Obec) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา มีจำนวนครูเข้าลงทะเบียนในระบบ จำนวน 314,356 คน มีการลงทะเบียนอบรมหลักสูตร 637,537 ที่นั่ง ลงทะเบียนสำเร็จ 214,190 คน รวมการอบรมทั้งหมด 3,021 รุ่น มีจำนวนที่นั่งที่ได้รับอนุมัติให้อบรม 213,960 ที่นั่ง มีจำนวนครูเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 175,764 คน โดยมีการประเมินความพึงพอใจ 91,256 ครั้ง ได้ผลการประเมินความ พึงพอใจเฉลี่ย 4.22 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งทาง สพฐ. จะนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการของหน่วยพัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทาง สพฐ. จึงได้จัดประชุมหน่วยพัฒนาผู้เสนอหลักสูตรตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เพื่อสรุปผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนำเสนอผลการประเมินของครูต่อหน่วยพัฒนา รวมถึงแนวทางการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันคุรุพัฒนา มาเป็นวิทยากรร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เสนอหลักสูตรในครั้งนี้ด้วย
“ทาง สพฐ. คาดหวังว่า การดำเนินโครงการนี้จะทำให้ข้าราชการครูในสังกัด สพฐ. กว่า 400,000 คน ได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอตรงกับความต้องการของตนเอง และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ PLC (Professional Learning Community) อีกทั้งเป็นการพัฒนาครูตามหลักสูตรที่เป็นระบบ มีคุณภาพ มีมาตรฐานผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนางานโดยตรงและสามารถเชื่อมโยงกับวิทยฐานะได้อีกด้วย ขณะเดียวกันการพัฒนาดังกล่าวเป็นการพัฒนาทั้งระบบ โดยเรายึดหลักที่ว่า ‘เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’” เลขาธิการ กพฐ. กล่าวทิ้งท้าย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s