ศธ. จัดค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 1 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านภาษาจีนให้ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมทั้งพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนภาษาจีนของครูชาวไทย โดยมีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 179 คน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน เกิดขึ้นจากแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งแม้ว่าได้เปิดสอนภาษาจีนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมานานกว่าทศวรรษ แต่การสอนของแต่ละโรงเรียนจนถึงปัจจุบันยังคงแตกต่างกันอยู่มาก โดยเฉพาะเรื่องครูผู้สอน ทั้งทางด้านคุณวุฒิ ระดับความรู้และทักษะภาษาจีนของครู ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและเอกภาพของการสอนภาษาจีนในระบบการศึกษาของไทย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้จัดโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 1 ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาจีน รวมทั้งกลวิธีการสอนภาษาจีนให้แก่ครูชาวไทยทั่วประเทศที่กำลังสอนภาษาจีนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื้อหาการอบรมครอบคลุมองค์ความรู้ภาษาจีน (ระบบเสียง ระบบคำ ไวยากรณ์ ตัวอักษร) การฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน รวมทั้งกลวิธีการสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียนไทย โดยโครงการมุ่งสร้างมาตรฐานความรู้และมาตรฐานทักษะภาษาจีนให้แก่ครูผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนมุ่งเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการสอนภาษาจีนของครูอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลดีต่อการสอนภาษาจีนในระบบการศึกษาไทยต่อไปทั้งในด้านคุณภาพและเอกภาพทั้งนี้ ค่ายอบรมฯมีกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2560 จำนวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 6 วัน วันละ 7 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 168 ชั่วโมง ใน 8 หัวข้อ คือ ระบบเสียงภาษาจีนกลาง ระบบคำในภาษาจีน ไวยากรณ์จีน ตัวอักษรจีน การฟัง-การพูดภาษาจีน การอ่านภาษาจีน การเขียนภาษาจีน และวัฒนธรรมและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน โดยผู้เข้าร่วม ได้แก่ ครูที่มีผลการประเมินความรู้ภาษาจีนในระดับกลาง ถึงระดับสูง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 179 คน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s