ศธ.จัดประชุมเพื่อจัดรูปแบบการประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ขั้นที่ 2

วันที่ 14 กันยายน 2560 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอรูปแบบการประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ. ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯกระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่พิเศษในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ ในเมืองต้นแบบ ‘สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงและเกาะ และได้มีนโยบายในการติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีการประชุม “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ขึ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดรูปแบบการประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ครั้งนี้ เป็นขั้นที่ 2 ต่อเนื่องจากการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประชุมสัมมนา “มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งเป็นขั้นที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ จ.นครนายก มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 320 คน โดยผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัด รวมทั้งการสำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาโครงการต่อไปสำหรับการประชุมฯ ในขั้นที่ 2 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. มาเป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานโครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่พิเศษ จำนวน 41 จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ภาค 3 – ภาค 18 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้จัดทำแผนศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นกว่า 700 คนกิจกรรมในการประชุมฯ มีการบรรยายแผนการศึกษาชาติ โดย นางเรืองรัตน์ วงศ์ปาโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวมถึงการนำเสนอผลงานและแผนที่ได้เตรียมในขั้นที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และพันเอกขจรศักดิ์ ไทยประยูร เป็นวิทยากร ให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการพิจารณารายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการนำเสนอ Best Practice เพื่อเตรียมเป็นข้อมูลในการนำเสนอต่อที่ประชุมในขั้นที่ 3 ต่อไปพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า การจัดการศึกษาเพื่อรองรับพื้นที่พิเศษต่างๆ มีเป้าหมายสำคัญ คือความพร้อมด้านเศรษฐกิจ ทักษะอาชีพ ที่จะทำให้เกิดความมั่นคงและมั่งคั่ง โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายในพื้นที่ และยังมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีคุณลักษณะที่สำคัญ ทั้งความมีวินัย ความขยัน ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะซึ่งในการขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับโครงการพื้นที่พิเศษต่างๆ ควรมีแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงต่อเนื่อง และบูรณาการการจัดการศึกษาภายในจังหวัด ทั้งนี้ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัด และการบูรณาการแผนดังกล่าวในภาพรวมของแต่ละพื้นที่นั้น เมื่อดำเนินงานตามแผนไปถึงระยะหนึ่งก็จะต้องประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อนำผลการดำเนินงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานต่อไป”การประชุมสัมมนา ‘มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ ถือว่าเป็นโอกาสและช่วงเวลาในการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นประสบการณ์ในการพัฒนางานต่อไป และยังเป็นโอกาสในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีศักยภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่” รมช.ศธ. กล่าวสำหรับการประชุมในขั้นที่ 3 ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์จอมเทียน จ.ชลบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s