สพฐ. รับมอบเงินสนับสนุนก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียน ICU

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเร่งด่วน (โรงเรียน ICU) จำนวน 20 โรงเรียน จากมูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการโดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารในโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของโครงการ โดยมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้กับโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หรือโรงเรียน ICU ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 20 โรงเรียน โรงเรียนละ 1,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ซึ่งโรงเรียนที่มูลนิธิฯ ได้พิจารณาคัดเลือกให้รับมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร 20 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่แก้ว จ.เชียงราย โรงเรียนบ้านปากตก จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา จ.พิษณุโลก โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ จ.หนองคาย โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ จ.ชัยภูมิ โรงเรียนวัดหนองพลวง จ.นครราชสีมา โรงเรียน จ.บ้านหนองตาเยา จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านสำโรง จ.สุรินทร์ โรงเรียนบ้านขามใหญ่ จ.อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ จ.ลพบุรี โรงเรียนบ้านรางหางม้า จ.สุพรรณบุรี โรงเรียนวัดวังชะโด จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนบ้านเหมืองทอง จ.ชุมพร โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ จ.ตรัง โรงเรียนบ้านอุได จ.สตูล โรงเรียนบ้านบางพารา จ.ปัตตานี โรงเรียนบ้านเกาะจัน จ.ปัตตานี โรงเรียนบ้านเยาะ จ.ยะลา และโรงเรียนบ้านไม้ฝาด จ.นราธิวาส
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่มองการณ์ไกลในการเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาการศึกษาของประเทศ อันหมายถึงการพัฒนาคนให้มีศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันกับอารยประเทศได้ ถึงแม้ว่าสพฐ.ได้ดำเนินการจัดให้มีโครงการหลายโครงการที่จะช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีอีกหลายประการที่จะต้องอาศัยภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การที่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้กับโรงเรียนเหล่านี้ นับว่าเป็นการช่วยสนับสนุนการศึกษาได้เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ภาคเอกชนรายอื่นได้ให้การช่วยเหลือด้วย

อัฉลา ข่าว/ชุติมา ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s