เลขาธิการ กพฐ. เปิดงาน “แผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมี สืบสานศาสตร์พระราชา”

(26 ส.ค. 60) ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.นครปฐม นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “แผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมี สืบสานศาสตร์พระราชา” งานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สืบสานงานพระราชดำริ ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานทางนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการความรู้ของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสาตร์เลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมชมนิทรรศการการสร้างผลงานนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย และการจัดการความรู้ ของนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์และครู กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พร้อมทั้งกล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย โดยส่งเสริมให้ผู้สอนนำกระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความสามารถในกระบวนการวิจัย และการจัดการความรู้ของครูและนักเรียน การปลูกฝังเจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักพัฒนานวัตกรรมวิจัยและจัดการความรู้อย่างลึกซึ้ง รวมถึงพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษที่มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยที่มีปริมาณและจำนวนเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันกับนานาประเทศต่อไปต่อมา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “แผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมี สืบสานศาสตร์พระราชา” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ศิลปะการดนตรี บทเพลงพระราชนิพนธ์ พระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในนานาประเทศ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ชุติมาภาพ/บรรพต ข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s