สพฐ.ร่วมกับดรีมเวิลด์มอบรางวัลครูคณิตศาสตร์ ผู้พัฒนาตน ณ โรงละครสยามนิรมิต กรุงเทพฯ

สพฐ. จับมือ ดรีมเวิลด์ มอบรางวัลครูคณิตศาสตร์ผู้พัฒนาตน พร้อมชูโครงการต้นแบบ ประเมินครูอย่างไรให้เด็กเรียนดีวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นางสุกัญญา งามบรรจง ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบรางวัล “ครูคณิตศาสตร์ผู้พัฒนาตน” ให้แก่ครูที่ได้รับรางวัลจำนวน 38 คน ณ โรงละครสยามนิรมิต เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯโครงการประกวด “ครูคณิตศาสตร์ ผู้พัฒนาตน” ในระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 มีหลักเกณฑ์การให้รางวัลที่วัดจากการใช้คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งห้อง เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของปีที่แล้ว โดยครูผู้สอนคนเดียวกันต้องสูงกว่า 5% ขึ้นไป รวมถึงพิจารณาจากแผนการสอนที่ใช้จริงในห้องเรียน ไม่ต้องทำขึ้นใหม่ และการสังเกตการณ์ในห้องเรียนจริง เพื่อรู้ถึงบรรยากาศในห้องเรียนและความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนด้วย โดยในปีนี้ มีครูทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 446 คน ได้รับรางวัล ทั้งรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย รวมทั้งสิ้น 38 คนนางสุกัญญา งามบรรจง ที่ปรึกษา สพฐ. กล่าวว่า ทาง สพฐ. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทเอกชนอย่างเช่นสวนสนุกดรีมเวิลด์ ได้เล็งเห็นคุณค่าของการศึกษา โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาครู ซึ่งทาง สพฐ. เองได้มีโครงการที่ช่วยพัฒนาครูอยู่แล้วหลายโครงการ เมื่อได้ภาคเอกชนมาร่วมด้วย ก็ยิ่งเกิดประโยชน์แก่คุณครูที่ตั้งใจพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งประโยชน์สุดท้ายย่อมตกอยู่แก่นักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความเท่าเทียมทางการศึกษาต่อไปขณะที่ นางสาวพัณณิน กิติพราภรณ์ กรรมการผู้จัดการสวนสนุกดรีมเวิลด์ กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการดำเนินโครงการนี้ว่า เนื่องจากมีการปฏิรูปการศึกษามาเป็นเวลานานแต่ผลการเรียนด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงต้องการนำเสนอโครงการนี้ เพื่อเป็นโครงการต้นแบบของวิธีการประเมินผลและการให้ค่าตอบแทนครู ที่เชื่อมโยงกับผลการเรียนของนักเรียน อันจะเป็นแรงจูงใจให้ครูได้พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับรายชื่อครูคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัล ทั้งหมด 38 คน ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางเทวลักษณ์ จิตจักร โรงเรียนบ้านห้วยม่วง จ.กาฬสินธุ์ (ชั้นป.3) นางพรพิมล ภูนาสูง โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ (ชั้นป.4) นางอุมาภรณ์ บุญกระจ่าง โรงเรียนบ้านคำนางโอก จ.มุกดาหาร (ชั้นป.5) นายอุทัย เกษกัน โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย จ.ยโสธร (ชั้นป.6) และนายสังคม จันทร์ศรีรัตน์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ จ.นครราชสีมา (ชั้นป.6)รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางวาสนา น้ำเพ็ชร โรงเรียนบ้านห้วยสาราม จ.ลพบุรี (ชั้นป.3) นายชัยรัตน์ จงรักษ์ โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) จ.นนทบุรี (ชั้นป.4) และนางวราภรณ์ แก้วเจ็ก โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 จ.สมุทรปราการ (ชั้นป.5)รางวัลชมเชย ระดับชั้นป.3 ได้แก่ นางสาวพัทธ์วริน ถิระตระการจันทร์ โรงเรียนบ้านวังแสง จ.ขอนแก่น นางสาวณภัทร งามวิลัย โรงเรียนบ้านหนองชะแอน จ.กำแพงเพชร นางทิพยาภรณ์ สายขุนทด โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น จ.นครราชสีมา นางประการ เดิงขุนทด โรงเรียนบ้านหนองพลวง จ.นครราชสีมา และนางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศ โรงเรียนบ้านตาเส็ด จ.ศรีสะเกษรางวัลชมเชย ระดับชั้นป.4 ได้แก่ นางวาสนา ไหมทอง โรงเรียนบ้านเปรียง จ.สุรินทร์ นายชวิวัฒน์ งามสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย จ.นนทบุรี นางสาวมุกดา เชาวโนทัย โรงเรียนวัดไฝ่ลูกนก จ.สุพรรณบุรี นางสาวอัฐภรณ์ โอชาอัมพวัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จ.ยะลา นางสาวธนัชพร ตันมา โรงเรียนบ้านแม่แปง จ.แพร่ นางสาวปฎาชมัย ทองชุมนุม โรงเรียนบ้านทองอินทร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายภานุวัตร แสงแก้ว โรงเรียนวัดคลองขุนศรี จ.นนทบุรี และนางสาวมัทฑณา โทจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก จ.อุบลราชธานีรางวัลชมเชย ระดับชั้นป.6 ได้แก่ นางสมจิต สมีราย โรงเรียนบ้านเซียงชิน-โนนดู่ จ.สุรินทร์ นางสาวกนิษฐา ปะระกัง โรงเรียนบ้านโสกนาค จ.ขอนแก่น นางวิภาวรรณ ตั้งวิริยะตระกูล โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย จ.นครราชสีมา นางสธรรดร ยอดยิ่ง โรงเรียนบ้านเนินดินแดง จ.ตราด นางภัทรกิจ พรมวิหาร โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ร.ต.หญิงมะลิ เตาวะโต โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง42 จ.สตูล นางสาวกาญจนา สีดารักษ์ โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ จ.อุดรธานี นางสาวทิพย์อาภา เชื้อพรมมา โรงเรียนวัดเวฬุวัน จ.ปทุมธานี นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ จ.ลำพูน นางสุภาพร พิริยะประไพพันธุ์ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง จ.พิษณุโลก นายฐิติวัฒน์ ศรีวะบุตร โรงเรียนบ้านท่าบันได จ.ตรัง นายสุทัศน์ งอยภูธร โรงเรียนบ้านวาใหญ่ จ.สกลนคร นางสาวสิริภัสสร์ กันทะวงค์ โรงเรียนบ้านหนองเหงือก จ.ลำพูน นางพรเพ็ญ บรรลือศักดิ์ โรงเรียนวัดเขารักษ์ จ.กาญจนบุรี นางระนอง ริดบ้วน โรงเรียนราษฎร์บำรุง จ.ชัยภูมิ นายปาระศาตร์ แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนบ้านวังแสง จ.ขอนแก่น และนายฐากร ตะกรุดสงค์ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง จ.ลพบุรี
อัจฉรา ข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s