สพฐ. รับมอบทุนการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรมธุรกิจค้าปลีก

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรมสาขาธุรกิจค้าปลีก ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน และคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนส่งมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการและคณะนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคารสพฐ. 4 กระทรวงศึกษาธิการตามที่บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำบันทึกข้อตกลง MOU จัดการเรียนการสอนด้านพณิชยกรรมสาขาธุรกิจค้าปลีก ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จนถึงปัจจุบัน เน้นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี ภายใต้หลักการ Work-based Learning คือการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริงกับร้านอิ่มสะดวกเซเว่นอีเลฟเว่น โดยนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาจากทางบริษัทฯ มีรายได้ระหว่างเรียนภาคปฏิบัติ และรับประกันการได้งานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา หรือสามารถรับทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีและปริญญาโทกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวถึงการรับมอบทุนในวันนี้ว่า “โครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยกรรมธุรกิจค้าปลีกนี้ สืบเนื่องมาจาก สพฐ. ได้จัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยดำเนินการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ในด้านวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ รวมทั้งเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้และประสบการณ์ตรง สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้ไปสู่อาชีพและการมีงานทำ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นี้ ได้มีการจัดสรรทุนให้กับนักเรียนตามโครงการ จำนวน 1,620 ทุน ทุนละ 12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,440,000 บาท เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ใช้เป็นทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 3 ปี จนจบการศึกษา ซึ่งทาง สพฐ. จะนำไปมอบให้แก่นักเรียนที่อยู่ในโครงการทั้งหมดต่อไป”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s