สพฐ. จับมือยูนิเซฟ และม.มหิดล นำเสนอเผยแพร่งานวิจัยเพื่อเพศวิถีศึกษารอบด้าน

(วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมการนำเสนอและเผยแพร่รายงานความคิดเห็นเกี่ยวกับเพศศึกษาขององค์การยูนิเซฟ (Comprehensive Sexuality Education Review Report) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนเกี่ยวกับเพศศึกษาในชั้นเรียน โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียน ผู้แทนจากองค์การยูนิเซฟ ได้แก่ Mrs. ValerievTaton (Deputy UNICEF Representative) และดร.รังสรรค์ วิบูลอุปถัมภ์ รวมถึงผู้แทนจากองค์การ UNFPA UNESCO และ PATH เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการการประชุมในครั้งนี้มีนาย Timo T. Ojanen ตัวแทนคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้นำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการวิจัย มีการเสวนากลุ่มในหัวข้อ “จากงานวิจัย…สู่การปฏิบัติ” โดย ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์เจตต์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนางสาวมนชนก เดชคำแหง ตัวแทนนักเรียน ร่วมหาข้อตกลงร่วมถึงผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่จำเป็นต้องพัฒนา เพื่อทบทวนการเรียนการสอนเพศศึกษาในสถานศึกษาไทย รวมถึงกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่นักเรียน สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน พ.ศ. 2559 อีกทั้งยังระบุบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์หรือมาตรการนั้น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องเพศศึกษาต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s