คลิปคณะครู นักเรียนในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ร่วมให้ข้อคิดเห็นการกำหนดคุณลักษณะ โต๊ะเก้าอี้พระราชทาน

(๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้พระราชทาน เพื่อกำหนดลักษณะโต๊ะเก้าอี้พระราชทานที่มีความมั่นคง แข็งแรงทนทาน สวยงามและสมพระเกียรติกับที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระราชทาน โดยมีคณะครูนักเรียนร่วมร่วมให้ข้อคิดเห็นการกำหนดคุณลักษณะโต๊ะเก้าอี้พระราชทานในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. ๔ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยรวม ๑๒ จังหวัด ๑๒๙ อำเภอ ๘๓๕ ตำบล ๖,๓๐๗ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๕๘๗,๕๔๔ ครัวเรือน ประชาชนเดือดร้อน ๑,๘๑๕,๖๑๕ คนมีผู้เสียชีวิต ๙๙ ราย บ้านเรือนเสียหาย ๑๑,๘๑๘ หลังคาเรือน สถานที่ราชการเสียหาย ๒๕ แห่ง โรงเรียน ๒,๓๓๖ แห่ง วัด ๗๘๘ แห่ง มัสยิด ๑๐๓ แห่ง โบสถ์ ๕ แห่ง โบราณสถาน ๑๓ แห่ง และเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำคณะบุคคลเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อรับพระราชทานเงินช่วยเหลือจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาท) ซึ่งแบ่งเป็นทุนการศึกษา จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาท) ให้แก่บุตรของครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่ ๖ จังหวัด
๒๗ ครอบครัว ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นการพระราชทานครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ นักเรียน และครู จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาท) ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช ชุมพร ตรัง พัทลุง กระบี่ นราธิวาส ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ รวมจำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพระราชทานความช่วยเหลือ ๒๖๗ โรงเรียน โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการ ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับโต๊ะเก้าอี้นักเรียน โต๊ะเก้าอี้ครู พระราชทานจะต้องดำเนินการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ประหยัด มีประสิทธิภาพ และจัดซื้อให้ทันตามความต้องการที่จะใช้ โดยการร่วมให้ข้อคิดเห็นการกำหนดคุณลักษณะ โต๊ะเก้าอี้พระราชทาน จากครูและนักเรียนในครั้งนี้
สพฐ. ได้รวบรวมข้อมูล เพื่อปรับคุณสมบัติให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานและมีความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน สวยงามและสมพระเกียรติกับที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระราชทาน ซึ่งคาดว่าจะมีการส่งมอบโต๊ะเก้าอี้พระราชทานได้ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นี้ และการดำเนินงานก็มีการควบคุม ดูแล บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ให้อยู่ในสภาพดี โดยการบำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำหน้าที่รับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ภายใต้การดำเนินงานด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส รวดเร็ว กำกับดูแล และรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการเป็นระยะ เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทิพวรรณข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s