วิดีโอสพฐ. ประชุมผอ.เขตฯทั่วประเทศ พร้อม รมว.ศธ.มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษา

Advertisements

สพฐ. ประชุมผอ.เขตฯทั่วประเทศ พร้อม รมว.ศธ.มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษา

วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2560 พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและทิศทางการดำเนินงาน โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร และนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมหารือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 350 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมตรัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ(อ่านต่อ)

9 หน่วยงาน ผนึกกำลังอบรมครูสะเต็มศึกษาทุกสังกัดด้วยระบบทางไกล

30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือ “การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา” ภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกสังกัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศ โดยสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2559 สสวท. ร่วมกับ สพฐ ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษา และจัดให้มีการอบรม สะเต็มศึกษาโดยตรงแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงจาก 154 โรงเรียน และจัดทำหลักสูตรออนไลน์บริการแก่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจากโรงเรียน 2,250 โรงเรียน พบว่าครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนได้อย่างดี
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษา ครอบคุลมทุกสังกัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ โดยมุ่งสร้างความตระหนักให้ครู นักเรียน ได้เห็นความสำคัญของการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยเกิดความรักที่จะเรียนรู้ และสนุกสนานในการเรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สร้างกำลังคนสายอาชีพสะเต็มที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งนำความรู้สะเต็มศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้นักเรียนไทยมีทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ ไทยแลนด์ยุค 4.0
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษานี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) , สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) , สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) , สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) , สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) , สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV), สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ของทุกสังกัด ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการอบรมครูทางไกลผ่าน ETV, DLTV, OBEC Channel ไปยังศูนย์การอบรมของทุกสังกัดกระจายทั่วประเทศ
สำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2562) โดย สสวท. ทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลักในการให้การอบรม และเป็นศูนย์กลางของการประสานงานโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา พัฒนาหลักสูตรการอบรมสะเต็มศึกษา รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อ เอกสารประกอบการอบรม ไปยังโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมในทุกสังกัด
ในส่วนของ สพฐ. , สช. , อปท. , กทม. และ กศน. ได้จัดตั้งโรงเรียนในสังกัดเป็นศูนย์อบรมครู ครอบคลุม 77 จังหวัด และสนับสนุนงบประมาณในการส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม นอกจากนี้ สถานีโทรทัศน์ ETV, DLTV, OBEC Channel ร่วมกันจัดสรรเวลาในออกอากาศ และบันทึกเทปตลอดการอบรม
และเร็วๆ นี้ จะมีการจัดอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV, DLTV, OBEC Channel ประกอบด้วย การอบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 26-28 เมษายน 2560 และระดับประถมศึกษา วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 เป็นการอบรมผ่านโรงเรียนเป็นศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษา ครอบคลุม 5 สังกัด ได้แก่ สพฐ. สช. อปท. กศน. กทม. จำนวน 527 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด แต่ละศูนย์จะมีครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ ซึ่งคาดว่าจะมีครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในสังกัดดังกล่าว ผ่านการอบรมด้วยระบบทางไกล จำนวนประมาณ 67,500 คนต่อปี และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมของแต่ละสังกัด โดยจะได้รับชุดเอกสารคู่มือการอบรมฟรี และเมื่อผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากต้นสังกัด
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการอบรมได้ในเว็บไซต์สะเต็มศึกษา ประเทศไทยhttp://www.stemedthailand.org หรือ เว็บไซต์ สสวท. www.ipst.ac.th

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) สรุปผลงานรอบ 6 เดือน

วันพฤหัสบดี 30 มีนาคม 2560 ที่หอประชุมค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ 15 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560  รอบ 6 เดือน และแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) โดยพลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม มีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอดินันท์  ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายปราโมทย์  แก้วสุข ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล  ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตรี ธรรมศักดิ์ วาสะศิริ คณะทำงาน รมช.ศธ.นายนายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมชี้แจงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ขับเคลื่อนการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษา 20 ปี(อ่านต่อ)

การประชุมจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

วันที่ 24 มีนาคม 2560 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการการจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการ กศจ. ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผู้แทนผู้ประกอบการภาคเอกชน ผู้แทนชุมชนและผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในพื้นที่ทุกภาคส่วน รวมถึงสถานศึกษาในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,100 คน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี(อ่านต่อ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)ณ ศูนย์โรงเรียนชลกันยานุกูล อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

(Boot Camp) ระดับภูมิภาค:  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค: Regional English Training Centre ณ ศูนย์โรงเรียนชลกันยานุกูล อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โดยมี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18, นางสมพร  ฤทธาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18, นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล, ผู้บริหารสถานศึกษา ,คณาจารย์, วิทยากรชาวต่างชาติจากบริติช เคานซิล ประเทศไทย, Master Trainers ชาวไทย และครูภาษาอังกฤษที่เข้าร่วมอบรม Boot Camp ร่วมรับฟังนโยบาย (ภาพ:นายภิญโญ  เพิ่มพูล ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล,(ดูภาพ) ประชาสัมพันธ์ สพม.18: ข่าว)

เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี 60 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

(วันที่ 18 มีนาคม 2560) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายณรงค์ แพ้วพลสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหาร สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร(อ่านต่อ)