สพฐ. จับมือ สสส. “ยกย่องเชิดชู 284 ครูดีไม่มีอบายมุข” ส่งเสริมครูทั่วประเทศเป็นแบบอย่าง..สร้างความรัก เสริมความรู้ สู่ความดีงาม เพื่อปกป้องเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืน

11วันที่ 9 มกราคม 2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธาน ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” เนื่องในวันครู ครั้งที่ 6 และพิธีมอบป้ายประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนดีไม่มีอบายมุขครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ  (อ่านต่อ)

Advertisements