รมช.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จ.เพชรบูรณ์

12697116_938664102896514_3143893761733342326_oพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำกินนอนแบบ สหศึกษา จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง ๘ กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกวิชาชีพที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยลงมือปฏิบัติจริง มีการฝึกทักษะ มีนิสัยรักการทำงาน พึ่งพาตนเองสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รมช.ศธ. กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  จ.เพชรบูรณ์ ในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในสถานที่และสภาพจริง เพื่อความเป็นธรรมในสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ(อ่านต่อ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s